22 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ -

Yangın merdiveni imalatı

YANGIN MERDİVENLERİ
Kat sınırlamasına bakılmaksızın tüm umumi binalar(tüm işyeri, ticaret merkezi ve topluma açık yapılar, resmi binalar) ile iskan edilebilir bodrum katlar dahil 5 bodrum katında iskan edilemeyen binalarda 4(Zemin dahil)kat ve daha fazla olan binalarda yangın merdiveni yapılması zorunludur.

Topluma açık yapılar, toplantı yerleri, spor ve sergi salonları, sinema, tiyatro, konser salonları, okullar ve öğretim kurumları, kışlalar, yurtlar, oteller, düğün salonları lokaller, kulüpler, hastaneler, masa sayısı l0’dan fazla olan lokantalar, huzur evleri, kreşler, tehlikeli madde depoları, fabrikalar, l00m2 den büyük imalathaneler ve benzeri yapılarda her kat en az iki çıkış ve en az bir yangın merdivenine bağlantı olacaktır. Yangın hangi noktadan çıkarsa çıksın o kattaki bütün insanların çıkışlarının sağlanması için kaçış yolları ve yangın merdivenleri birbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılacak yanyana yapılmayacak yangın merdiveni kovası ile merdiven aynı katta olacak ve genel merdivenlerden geçilerek yangın merdivenine ulaşılmayacaktır. DEVAMINA OKU :
 
 
 
Bir kattaki insan sayısı 500’ü aşarsa en az 3 yangın merdiveni yapılacaktır.
 
Yangın merdivenleri yapı kitlesi içerisinde ısıya ve dumana karşı yalıtılmış kapalı bir hacimde veya bina cephesinde dışa açık olarak (herkattaki ortak alanları sokağa bağlayacak şekilde) ateşe dayanıklı bir malzemeden yapılır.
 
Kaçış koridorları ve yangın merdivenlerinin genişliği 8 kata kadar enaz l.l0m. dir. Genişlik 8 kattan sonra her kat için 0.05m. artırılır. 16’dan fazla katlı binalarda ise l.5m.’den az olamaz. Hastane, eğitim kurumları, kültür tesisleri, kışlalar, oteller, lokantalar, düğün salonları gibi umumi yapılarda yangın merdivenlerinin genişliği iskan edilebilir, bodrum katlar dahil 8 kata kadar l.3m.’dir. l2’den fazla katlı umumi binalarda ise l.5m.’den az olamaz.
 
Yangın merdivenlerinin betonarme veya yangına dayanıklı bir malzeme ile yapılması zorunludur. Yangın merdiveninin statik hesabı projelerde aranır. Bir yapıda birden fazla merdiven olması halinde yangın yönetmeliği şartlarını sağlamak kaydıyla bu merdivenlerin bir tanesiyangın merdiveni olarak kabul edilebilir.
 
-5 kat ve 15 daireden fazla olmayan Ticaret+Konut ve konut binalarının merdiven kovasının tabii ve Cebri havalandırması sağlandığı takdirde; her katta, kattaki sahanlığıda içeren merdiven kovasının diğer bölümleri ile irtibatını kesecek ısıya dayanıklı ve duman sızdırmaz kapı sistemi yapılması (kaçış yönü merdivene doğru) şartı ile binaya ait merdiven yangın merdiveni olarak kabul edilir. Ayrıca yangın merdiveni yapılması şartı aranmaz.(İnşa malzemesi ile ilgili B.Ş.B.si yangın yönetmeliği hükümleri saklıdır.)
 

-5 kat ve 15 daireden fazla olmayan Ticaret+Konut ve konut binalarında yangın merdiveni proje tasdik ve iskan işlemi, İ.B.B. si yangından korunma yönetmeliği çerçevesinde İlçe belediyesi tarafından yürütülür.

Yangın merdivenlerinin ortak alanlara bağlantılı olarak planlanması esastır. Yangın merdivenleri çatı üzerine kadar ulaşacak ve yangın merdivenlerine açılan kapılar ısıya dayanıklı ve yalıtımlı olarak yapılacaktır. Binalarda ± 0.00 kotunun altına çok sayıda bodrum kat yapıldığı takdirde duman sızdırmaz ve ısı geçirmez bir tüp şeklinde zemin katla irtibatlı yangın merdiveni yapılacaktır. İrtifak hakkı tesisi suretiyle komşu parsellerde ortak yangın merdiveni düzenlenir.
 

Ticaret bölgelerinde bodrum ve zemin katlarıı parsel tamamında inşaata izinli binalarda ana blok dışında +5.00m. kotundaki döşeme üstüne inilmek ve dışarıya irtibatı binanın umumi kısımlarından sağlamak arka bahçelerde komşu parsel hudutlarından enaz l.5m. çekilmek koşuluyla tertiplenecektir.

 
Bütün binalarda yangın merdivenlerinin sokak ile irtibatlandırılması zorunludur. Yüksek yapılarda ve umumi binalarda yangın merdivenleri mutlaka genel çıkıştan ayrı olarak yangından korunmuş bir kaçış yoluyla sokağa ulaşacaktır. Basamaklarda kullanılan malzeme kaygan bir yüzey teşkil etmeyecektir. Yangın merdivenlerinin her iki tarafına korkuluk yapılacaktır. Yangın merdiveni enaz 2 saat ateşe bir malzemeden imal edilir ve bütün bağımsız bölümler ile irtibatı sağlanır. Kapıcı, kalorifer dairesi, çayocağı vb.yerlerden veya herhangi bir bağımsız bölümden geçilerek yangın merdivenine ulaşım sağlanamaz. Binalarda yangın merdiveni açık veya kapalı çıkmanın dışında komşu mesafeleri sağlamak suretiyle düzenlenebilir.
 
Mevcut binalarda yukarıda kullanılan, nitelik ve özellikleri belirtilenlerde de belediyeler bu yönetmeliğe göre yangın merdiveni yaptırmaya yetkilidirler.
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliğine uyulması zorunlu olup; tereddüt edilen konularda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın görüşü alınır ve bu görüşe uyulur. DEVAMINA OKU :

 
ACİL ÇIKIŞ ZORUNLULUĞU:
 
(1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.
(2) Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise, en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise, en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.
(3) Kapıların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş tek mekânlarda iki kapı gerekiyor ise, kapılar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve yağmurlama sistemi mevcut ise, diyagonal mesafenin 1/3’ünden az olamaz.
(4) Bir koridor içindeki iki kaçış merdiveni arasındaki mesafe, yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi olan yapılarda ise, koridor uzunluğunun 1/3’ünden az olamaz. DEVAMINA OKU :
 
 
DIŞ KAÇIŞ MERDİVENLERİ:
 
(1) Dışarıda yapılan açık kaçış merdiveni, ilgili gereklere uyulması şartıyla iç kaçış merdivenleri yerine kullanılabilir. Dış kaçış merdiveninin korunumlu yuva içinde bulunması şart değildir.
(2) Açık dış kaçış merdiveninin herhangi bir bölümüne, yanlardan yatay ve alttan düşey uzaklık olarak 3 m içerisinde merdivenin özelliklerinden daha az korunumlu kapı ve pencere gibi duvar boşluğu bulunamaz.
(3) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalarda, bina dışında açık merdivenlere izin verilmez. DEVAMINA OKU :
 
 
DAİRESEL MERDİVENLER:
 
(1) Dairesel merdivenler; yanmaz malzemeden yapılmaları ve en az 100 cm genişlikte olmaları hâlinde, kullanıcı yükü 25 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan, veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir. Belirtilen şartları sağlamayan dairesel merdivenler, zorunlu çıkış olarak kullanılamaz.
(2) Dairesel merdivenler 9.50 m’den daha yüksek olamaz.
(3) Basamağın kova merkezinden en fazla 50 cm uzaklıktaki basış genişliği 250 mm’den az olamaz.
(4) Basamak yüksekliği 175 mm’den çok olamaz.
(5) Baş kurtarma yüksekliği 2.50 m’den az olamaz. DEVAMINA OKU :
 
 
KAÇIŞ YOLU KAPILARI:
 
(1) Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 80 cm’den ve yüksekliği 200 cm’den az olamaz. Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir. Dönel kapılar ile turnikeler, çıkış kapısı olarak kullanılamaz.
(2) Kaçış yolu kapıları kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi gerekir. Kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının el ile açılması ve kilitli tutulmaması gerekir.
 
(3) Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması şarttır. Kapıların, kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması ve itfaiyecilerin veya görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeriye girmelerine imkân sağlayacak şekilde olması gerekir.
 
(4) Kaçış kapısında, tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası veya lamba çıkıntısı ile 90 derece açılmış kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den çok olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumda iken, kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür.
 
(5) Merdivenden tabii zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan bütün kaçış yolu kapıları ile bir kattaki kişi sayısının 100’ü geçmesi hâlinde, kaçış merdiveni, kaçış koridoru ve yangın güvenlik holü kapıları, kaçış yönünde kapı kolu kullanılmadan açılabilecek şekilde düzenlenir.
 
(6)Kapıların en çok ( 110 N ) kuvvetle açılabilecek şekilde tasarlanması gerekir. DEVAMINA OKU :
 
 
YANGIN MERDİVENİ ÜZELİKLERİ
 
Yangın Merdivenleri "Z Tipi (Çift kollu) ve "dairesel" merdiven olarak 2 gruba ayrılır. Yangın vd. doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gerekilen durumlarda da kullanılan yangın merdiveni  insan hayatıiçin büyük önem arzetmektedir. Temmuz 2002 tarihli "Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik" ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölçüler düzenlenmiştir. DEVAMINA OKU :
 
 
YANGIN MERDİVENİ GEREKLİ BİNALARIN KULLANIM SINIFLARI
 
Toplanma Amaçlı Binalar
Toplanma amaçlı binalar; tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, ulaşım, araç bekleme gibi nedenlerle 50 veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği tüm binalar veya bunların bu amaçlarla kullanıldığı bölümlerini kapsar.(düğün salonu, ibadet yerleri, Restoranlar, spor salonları, sinema, tiyatro salonları )
 
Eğitim Amaçlı Binalar
 
Eğitim amaçlı binalar; ortaöğretim son sınıf dâhil olmak üzere 6 veya daha fazla kişi tarafından günde 4 saat veya daha fazla bir süre, ya da haftada 12 saatten fazla bir süre ile eğitim amacıyla kullanılan binalar veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar.   ( anaokulları, ilköğretim okulları, özel dershaneler)
 
Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
 
Sağlık hizmeti amaçlı binalar; fiziksel veya zihinsel bir hastalık veya yetersizlikten tedavisi veya bakımı veya küçük çocuklar, bakıma muhtaç yaşlıların bakımları için kullanılan 4 veya daha fazla kişinin yatırıldığı binaları veya bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar. ( bakımevleri, doğumevleri, hastaneler, huzurevleri, kreş-yuva )
 
Tutukevi, Cezaevi Ve Islahevleri
 
Çeşitli düzeylerde özgürlükleri kısıtlanmış ve güvenlik nedeniyle kendi kontrolleri dışında hareketleri sınırlandırılmış bireylerin barındığı binalardır.(cezaevleri, ıslahevleri )
 
Konaklama Amaçlı Binalar
 
Normal barınma amacıyla kullanılan, uyum maksatlı bölümleri bulunan binaları kapsar(oteller, moteller, yurtlar, apartman binaları, pansiyonlar )
 
Ticaret Amaçlı Binalar
 
Ticari malların teşhir ve satışı için kullanılan binaları kapsar.(alışveriş merkezleri, berber ve kuaför salonları, market ve süpermarket)
 
Büro Binaları
 
İş amacıyla her türlü büro hizmetlerinin yürütüldüğü, hesap ve kayıt işlemlerinin ve benzer çalışmaların yapıldığı binalardır.( bankalar, belediye binaları, muayenehaneler, mahkeme binaları, üniversite ve 50 kişinin altındaki derslikler )  DEVAMINA OKU :
 
 
KAÇIŞ MERDİVENLERİNİN YUVALARI VE DÜZENLENMESİ
 
Bir kaçış merdivenin indiği nokta ile dış açık alan arasındaki uzaklık, yangın merdiveninin zemin düzeyindeki güvenlikli dolaşım alanına indiği nokta açık-seçik görülebilen ve güvenlikli bir dış açık alana doğrudan erişebilen bir yerde olmalıdır. Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olamayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıklarla sahanlıklar düzenlenecektir.
 
Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliği basamak üzerinden en az 210 cm olmalıdır. Sahanlıklar arası kot farkı en çok 300 cm olmalıdır. Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 175 mm’den çok, basış genişliği ise 250 mm’den az olmayacaktır. Kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde, basamağın kova altındaki en dar basış genişliği konutlarda 100 mm’den diğer yapılarda 125 mm’den az olmayacaktır. Her kaçış merdiveninin her iki yanında duvar, korkuluk ya da küpeşte bulunacaktır.

Genişliği 80 cm ya da daha az olan merdivenlerin yalnızca bir yanında korkuluk yeterlidir. Yangın merdiveni kovası ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı kapakları açılamaz. Yangın merdivenlerinin başladıkları kottan çıkış kotuna kadar süreklilik göstermesi esastır. Bodrum katlarda ve yüksek binalarda yangın merdivenlerine bir yangın güvenlik hölünden veya korunumlu bir holden geçilerek girilmesi zorunludur.  DEVAMINA OKU :
 
 
İstanbul Valiliğinden : Güvenlik Tebliği (1991/1)
 
Terörist başı’nın yakalanmasından sonra, yurtdışından yönlendirilen sürücü terör eylemlerinde önemli artışlar olduğu ve mahiyet değiştirerek, masum ve savunmasız insanlarımıza veya onlara ait ev, işyeri veya araçlar ile ekonomik ve sosyal amaçlı tesislere Molotoflu, bombalı ve silahlı saldırılar yapıldığı görülmektedir. Vatan ve Millet bütünlüğünü parçalama amacı taşıdığı bilinen bu eylemlere karşı, güvenlik güçlerimiz insan haklarına saygılı hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, büyük gayret ve fedakarlıklarla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktadır. Ancak çok geniş bir alanda yer alan, iç göç sebebiyle çarpık yapılaşma ve yerleşmenin sıkıntılarını taşıyan, nüfusu hızla artan İstanbul gibi bir megapolde, güvenlik kuvvetlerinin her noktada her an hazır olmamasının doğurduğu yetersizlik, can ve mal kaybına neden olan terör eylemlerine uygun zemin oluşturmaktadır. Bu nedenlerle; 2495 sayılı yasanın verdiği imkanı kullanamayan kuruluşlar için, bazı ek güvenlik tedbirlerinin alınması ve bu kuruluşların güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmak için bazı fedakarlıklar yapmaları talimatının verilmesi zarureti doğmuştur. Bu şekilde terör elemlerine hedef olabilecek yerlerin güvenliklerinin, halkımızın da katkılarıyla arttırılması hedflenmektedir. Yukarıda belirtilen nedenlerle: 5442 sayılı il idaresi kanunun 11/c maddesi uyarınca, İstanbul il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sç işlenmesinin önlenmesi amacı ile aşağıdaki tedbirler alınmıştır.
 
Madde 1- halkla sosyal, ekonomik, sportif ve benzeri nedenlerle ilişki içinde olan; Alış-veriş merkezleri, Büyük mağazalar, Otel, motel gibi konaklama tesisleri, Fabrikalar ve büyük imalathaneler, Döviz büroları, Açık ve kapalı otoparklar, Oto galerileri ve plazalar, Petrol istasyonları, Tüp gaz depoları ve bayileri, Siema ve tiyatro salonları, Düğün salonları ve benzeri yerler, Kahvehane, bar, cafe, disko, lokanta benzeri umuma açık yeme-içme ve eğlence erleri, İş hanları ve pasajlar, Yer altı ve yerüstü çarşıları, Konut siteleri ve sanayi siteleri, Otobüs terminalleri ve garajlar, Stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve benzeri seyircili müsabaka yapılan yerler, Siyasi parti büro ve lokalleri Sahipleri veya işleticileri veya yöneticileri veya tüzel kişilerde yönetim kurulu başkanları veya o yerdeki en yetkili görevlileri; aşağıdaki hususları sağlamaktan görevli ve sorumlu olacaklardır.
 
a- Yukarıda belirtilen yerlerde, yangına karşı gerekli önlemleri alacak, katlı binalarda zemin üstü katlara yangın merdiveni yaptıracak, yangın çıkışlarını işaretleyecek, birden fazla çıkış kapısı tesis edecek, yangın söndürme cihazlarını temin ederek çalışır vaziyette bulundurulacaklardır. Bu tedbirler derhal gerçekleştirilecek ve bir ay içinde kalıcı hale getirilecektir. Yapı ruhsatiyesi veya kullanma izni veya faaliyet izni vermeye yetkili makamlar, bu hususları yerine getirmeyenlere gerekli izinleri vermeyeceklerdir.
 
b- Yukarıda belirtilen yerlerde giriş-çıkış kontrolünü yapmak, çevreyi gözetlemek, gerektiğinde güvenlik kuvvetleri ile irtibat ve işbirliğini sağlamak ve sabotaj veya yangın vukuunda ilk müdahaleyi ve gerekli duyurulan süratle yapmak için personel tefriki ve görevlendirme yapacaklar veya yeni personel istihdam edeceklerdir. Yukarıda belirtilen yerlerden mahiyeti itibari ile bu imkanı bulamayanlar, ilçe kaymakamlıklarına başvuruda bulunmak ve izin almak kaydı ile aynı işi yapacak gönüllü elemanlardan yararlanabileceklerdir. Görevlendirilen personelin kimlik bilgileri, ilçe kaymakamlılarına yazılı olarak intikal ettirilecektir. Yukarıda belirtilen yerin özeliğine göre; söz konusu personel veya elemanlar 24 saat esasına göre veya en az yerin açık kalığı sürelerde görev yapacak ve amacı gerçekleştirecek sayıda olacaktır. Bu konularda güvenlik kuvvetlerinin talimar ve tavsiyelerine özenle riayet edilecektir.
 

c- Köprü altındakiler, alt geçitlerdeki gibi örgütlenmemiş iş yerlerinin meydana getirdiği grupların yukarıdaki tedbirlere paralel tedbirleri organize olarak birlikte almaları, İlçe kaymakamlıklarınca sağlanacaktır.

d- Yukarıda belirtilen yerlerde, yangın ve sabotajlara karşı kuruluşun imkanlarını elverdiği şekilde ve amacı karşılayacak ölçüde kapı detektörleri kullanmak, çevreyi ihata duvarları veya dikenli tellerle çevirmek, çevre aydınlatması yapmak, nöbet kulübeleri yaparak nöbetçi görevlendirmek, kameralı kontrolü sağlamak gibi ilave tedbirler alınacaktır. Biletle girilen sinema gibi eğlence yerleri ve stadyum gibi sportif tesislerde 3 ay içinde tüm kapılarına kapı detektörleri konulmak suretiyle giriş güvenliği güçlendirilecektir.

Madde 2- Treni vapur, şehirlerarası otobüs, servis araçları, metro gibi toplu ulaşım açlarında giriş çıkış, yolcu, terminal ve bagaj güvenliğini sağlamak ve bu araçlarda yangın ve sabotaj hallerinde yangın söndürme araç ve gereçlerini bulundurmak ve halkın süratle tahliyesini sağlayacak tedbirleri planlamak, almak ve bunların uygun şekilde halka duyurulmasını temin etmekten, o kuruluşun en üst yöneticisi görevli ve sorumlu olacaktır. 

Madde 3- Camilerde, yukarıda belirtilen yangın ve sabotajlara karşı alınan tedbirlere paralel her türlü tedbir planlanacak, uygulanacak  bu amaçla görevlendirmeler yapılacaktır. Bu hususlar, İl Müftülüğünün koordine ve denetiminde cami görevlilerince yerine getirilecektir. 

Diğer ibadet mahalleri ile ilgili olarak da Kaymakamlıklarca gerekli önlemlerin aldırılması sağlanacak ve denetlenecektir. 

Madde 4- Yukarıda belirtilen hususları İlçe Kaymakamlıklarının görevi ve sorumluluğunda ilgili kuruluş elemanlarından oluşacak heyetler denetleyeceklerdir. Denetleme sırasında eksiklik aksaklıklar tamamlattırılacaklardır.

Madde 5- Yukarıda 4. maddede belirtilen tedbirler hilafına davranan sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunun 526. maddesine göre cezai işlem yapılmak üzere C. Başkanlığına tevdii edilecektir. 

Madde 6- Bu tebliğ Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer, Resmi Gazetedeki yayın tüm ilgillere ve İstanbul İli sınırları içerisindeki tüm kişi ve kuruluşlara tebliğ yerine geçer. 

Madde 7- Bu kararı İstanbul Valisi yürütür.                                                    
İstanbul Valisi            DEVAMINA OKU :
 

CAN SAĞLIĞINIZ İÇİN EN DOĞRU ADRES

Yangın deprem gibi pek çok farklı sebebe bağlı olarak binaların aniden boşaltılmasının gerektiği durumlar söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlarda insanların daha rahat ve daha hızlı bir şekilde binayı terk ederek can güvenliklerini sağlamaları için yangın merdivenleri kullanılması büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu nedenle pek çok bina için bu merdivenlerin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Zorunlu olmayan yerlerde bile bulunmasının pek çok avantajı bulunmaktadır.

Kullanımının verdiği rahatlık ve avantajlar nedeni ile olduğu kadar zorunlu hale de gelmiş olması doğal olarak insanların bu alanda çalışmalar yapmasına neden olmuştur. Konuyla ilgili hiçbir ilgisi bulunmayan kişiler bile rant sağlayabilmek amacıyla kendi çıkarlarını ön planda tutarak insanların sağlığını ve güvenliğini riske atabilmektedir. Bu sebepten ötürü merdiven yaptırmak isteyen kişilerin "biz bu işi de yapıyoruz" diyen ancak asıl işi başka olup konuyla ilgili hiçbir uzmanlığı ya da deneyimi olmayan kişilerle çalışılmaması gerekmektedir.

Bu kişiler can sağlığınızı ve güvenliğinizi tehlikeye atmak pahasına sırf yangın merdiveni yönetmeliği nedeni ile oluşan zorunluluklarınızı kullanıp para kazanma peşinde olan konuyla ilgisi olmayan kişilerdir. Bu kişilerle çalışarak hem para kaybetmeniz hem de can güvenliğinizi riske atmanız söz konusu olacağından dolayı bu hizmeti 44 yıldır bu işi yapmakta olan ve konu ile ilgili gerekli tüm bilgi birikim ve donanıma sahip olan firmamızla çalışmanız sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Unutmayınız ki bu zorunluluk sizin güvenliğiniz için getirilmiş olup baştan savma yapılabilecek bir iş değildir. Bu konu ile ilgili gereken titizliği çalıştığınız firma ya da kişileri seçerken özellikle göstermeniz gerekmektedir.

Merdiven üretimi konusunda da hizmet vermekte olan firmamız piyasada bulabileceğiniz yangın merdiveni fiyatları içinde en uygun fiyatları sizlere sunmaktadır. Bu sayede hem daha uygun fiyata hem de daha kaliteli bir hizmetle hem yükümlülüğünüzden kurtulmuş olmanız hem de can güvenliğinizi uygun şekilde sağlamış olmanız mümkün olacaktır. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili büyük bir önem arz eden bu işi ciddiye almanız ve seçimlerinizi bu şekilde yapmanız güvenliğiniz açısından büyük bir önem taşımaktadır.  DEVAMINA OKU :
 

YANGIN MERDİVENİNİ TÜPCÜYE TAKTIRMAK DOĞRUMUDUR?

Yukarıdaki soru birçoğumuza belki ilginç gelecektir ama ne yazık ki bu bir gerçektir. Buna karşı acil önlemlerin alınması gerekir. Yangın merdiveni bizim yaşam alanlarımızda mutlaka bulundurulması gereken bir yangın tedbiridir. Çünkü yangın faciası her an başımıza gelebilir ve biz hazırlıksız yakalanabiliriz. Yangın merdiveni yangının söndürülmesi aşamasında değil esas önemli kısım olan insanların sorunsuz bir şekilde yangın alanından uzaklaştırılmasında ki en önemli unsurdur. Çünkü yangın anında tüm giriş çıkışlar iptal olacağı için alternatif bir çıkış ve kaçış yolu olmalıdır yoksa dumandan zehirlenmeler sıklıkla yaşanabilir.

Yangın merdivenleri konusunda toplum bilinçlendirilmeli ve gerekli tüm yapılarda bu unsura yer açılmalıdır. Özellikle oteller alışveriş merkezleri okullar hastaneler ve plazalar gibi çok katlı yapılar aynı zamanda yüzlerce insanı barındırdığı için buralarda çıkacak bir yangın hadisesi büyük facialara yol açabilir. Devlette bu konuda halkını bilinçlendirmeli ve yasalar yoluyla gerekli tedbirlerin alınması zorunlu kılınmalıdır. Zaten 2000’li yıllardan bu yana belediyelerce uygulanan yangınmerdiveni yönetmeliğiyle birçok yapı merdivene kavuşturulmuş ve olabilecek birçok facianın önüne geçilmiştir. Yangın merdiveni imalatı çok önemli bir konudur.

Öncelikle merdivenin inşa edileceği alan yapılacak etüt çalışmaları ile belirlenmeli ve kullanılacak malzeme bilgisi önceden oluşturulmalıdır. Bu konuda alanında uzman kişiler görev almalıdır. Çünkü burada söz konusu olan insan hayatıdır. Merdiven inşasında yapılacak herhangi bir hata binlerce insanın hayatını tehlikeye atacaktır. Yangın merdiveni şekil açısından da iki çeşide ayrılabilir. Birincisi Z tipi yangın merdiveni ikincisi ise dairesel yangın merdivenidir. Bunlardan ilki daha güvenlidir çünkü kullanım alanı ve merdiven uzunluğu geniştir.

Kısacası bu konuda bütün firmalara güven olmayacağı için ince eleyip sık dokumak gerekir. Sahte firmalara karşı müşterilerin bilinçlendirilmesi gerekir. Çünkü burada esas alınacak insan hayatıdır ve kullanılacak malzemede kaliteli olarak seçilmelidir. Uygulamanın öncesinde uygulama yapılacak alanda ciddi bir etüt çalışması yapılmalı ve merdiven için en doğru alan ve kullanılacak malzemeler belirlenmelidir. Güvenilir bir firma ile anlaşırsanız öncelikle bu ekip gelip yerinde bir araştırma yapacaktır.  DEVAMINA OKU :
 

YANGIN MERDİVENİ

Günümüzde yangın merdiveni büyükşehir belediyelerinin ve diğer belediyelerin yönetmelikler ile zorunlu hale getirdiği bir unsur olmuştur. Kat sınırlamasına bakılmaksızın tüm umumi binalar ile iskan edilebilir bodrum katlar dahil ve daha fazla yerlerde yangın merdivenleri zorunludur. Yangın merdiveni sistemleri yapı kitlesi içerisinde ısıya ve dumana karşı yalıtılmış kapalı bir hacimde veya bina cephesinde dışa açık olarak (her kattaki ortak alanları sokağa bağlayacak şekilde olarak ) ateşe dayanıklı malzemelerden yapılır. Yangın merdivenlerinin betonarme veya yangına dayanıklı malzemeden yapılması zorunludur. Yangın merdiveninin statik hesabı uzman ekibimizle birlikte yapılır.

Yangın merdivenlerinin ortak alanlara bağlı olarak planlanması zorunludur. Yangın merdivenleri çatı üzerine kadar oluşacak ve yangın merdivenlerine açılan kapılar ısıya dayanıklı ve yalıtımlı olarak yapılacaktır.  Yangın afetlerinde insanların dışarıya tahliyesinde en ufak bir hata bildiğimiz üzere feci boyutlara ulaşabilir. Ekibimiz bu gibi durumlarda siz halkımızda en iyi hizmeti vermekten gurur duyuyor. Artık herkesin de bildiği gibi şehirlerin çoğunluğu oteller plazalara alışveriş merkezleri ve sitelerden oluşmaktadır. İnsanların da en çok uğradığı yerlerden birisi tabi ki de alışveriş merkezleri. Durum böyle olunca afetlere karşı oldukça iyi önlemler alınmalı ve güvenlik hayli ön plana çıkarılmalıdır.

Yangın esnasında insanların tahliyesi önemli ve biz de bu konuda oldukça güvenilir bir ekibiz. İstanbul'un tüm ilçelerinde hizmet vererek halkımıza gerekli güvenliği sağlamış oluyoruz. Bakırköy yangın merdiveni ile siz ve çevre illerde ki vatandaşlarımıza kurum ve kuruluşlara yardımcı olmaktayız. Aynı zamanda Üsküdar yangın merdiveni ile de yardımcı olmakta ve projenizde sizlere uzman ekibimizle yardımcı olmaktayız. Uygulamanın öncesinde uygulama yapılacak alanda önemli bir ekip çalışması gereklidir. En doğru alan ve kullanılacak en doğru malzemeler bu şekilde belirlenebilir.

Uzman ekibimiz sayesinde bu çalışma için profesyonel eksperlerimiz vardır. Bu profesyonel olan eksperlerimiz yerinde inceleme yaparak yangın merdiveni uygulamasının en doğru çalışma planını çıkarırlar. Üstelik bu ekspertiz hizmet için hiçbir ek ücret talep etmemekteyiz. Dilerseniz eksperimiz uygulama alanına incelemelerini tamamladıktan sonra fiyat teklifimizi sizlere sunmaktadır. Sizde kendi canınızı ve vatandaşlarımız canını riske atmayın ve kendinizi profesyonel olan ekibimize bırakın.  DEVAMINA OKU :
 
 
YANGIN MERDİVENİ VE ÖNEMİ

         Yangın merdiveni olası bir yangın durumunda insanların binalardan güvenli bir şekilde tahliyesini sağlayan önemli bir araçtır. Yangın merdiveni insanların hayatını kurtaran önemli bir gereçtir. Günümüzde büyük binaların yapılması artık tek katlı evlerin çok nadir görülmesi ile birlikte yangın merdivenlerine olan ihtiyaç daha da artmıştır. Büyükşehir belediyeleri olsun diğer belediyeler olsun bina ruhsatını verirken yangın merdivenlerinin olmasını mutlak bir ön şart olarak aramaktadırlar.

         Yangın merdiveni olmayan binalara ruhsat verilmemekte ve bu eksikliğin hemen giderilmesi istenmektedir. Bununla birlikte binalarda yangın merdivenlerinin olması mutlak şart haline gelmiştir. Yangın merdiveninin bu denli önemli olmasının farkında olarak sizler için en iyi ve güvenli yangın merdivenlerini tasarlamış bulunuyoruz. Yangın merdivenleri konusunda firmamız bir numaradır. Yangın merdivenlerinin projelerinde yer alan mühendislerimiz alanında en iyi mühendislerdir. Projelerini sizlerin güvenliği için geliştirmektedirler. Yangın merdiveni sistemleri kurulumunda görev alan her personelimiz öncelikle yangın merdivenlerinin kurulumu konusunda iyi bir eğitime tabi tutulmaktadırlar. Tabi tutuldukları bu eğitimi başarı ile tamamlayanlara buna ilişkin sertifika verilmekte ve daha sonra yangın merdivenlerinin kurulumunda görevlendirilmektedirler.

         Tüm personelimiz görevlerini layıkıyla yerine getirmektedir. Elbette ki yangın merdivenleri konusunda hizmet veren daha birçok kurum vardır. Ancak bu kurumların birçoğu kendilerine verilen bu görevi baştan sağma yapmakta ve sizin hayatınızla oynamaktadırlar. Böylesine önemli bir kurulumun uzman ekipler tarafından yerine getirilmesi sizlerin hayatı için çok önemli olduğundan bu kurulumun uzman ekibimiz tarafından çok güvenli bir şekilde yerine getirileceği hususunda iddialıyız.

        Yangın merdivenleri konusunda İstanbul’un her yerinde hizmet vermekteyiz. İlk olarak İstanbul’da Çekmeköy yangın merdiveni olarak hizmet vermeye başladık. Her geçen gün kendimizi daha da geliştirerek hizmet ağımızı geliştirdik. İstanbul’da en büyük bayimiz olan Ümraniye yangın merdiveni bayimizi de hizmetinize açtık. Şu an için sadece İstanbul'da değil ülkemizin her noktasında hizmet verebilmekteyiz. Üstelik firmamız yangın merdiveni sistemlerini oldukça uygun fiyatlarla kurmaktadır. Dilediğiniz yangın merdiveni sistemi ister Z tipi olsun ister dairesel tipte olsun firmamız tarafından başarıyla kurulabilmektedir. Firmamız sizin hem güvenliğinizi hem de cebinizi düşünmektedir.  DEVAMINA OKU :
 

        Belediye yönetmeliklerde yangın afetlerindeki can kaybını azaltmak nedeni ile yangın merdiveni zorunluluğu getirmiş bulunmaktadır. Böyle olunca ortaya sahte firmalar ve alan dışı işçilerin para hırsızlığı yapmak için cazip fırsatları öne sürülmüştür. Bu alan dışı firma ya da kişilere canınızı ve paranızı kesinlikle emanet dahi etmemelisiniz. Aksi takdirde alamadığınız hizmet ile paranızdan olurken bir yandan da canınızdan olabilirsiniz. Herhangi bir yangın durumunda ya da yangın türündeki acili yeti olan durumlarda kullanabileceğiniz ve sizi hayata bağlayan bu yangın merdivenlerini en yakın zamanda binanıza monte ettirmelisiniz.

        Sizlerde en kaliteli ve en uygun fiyatlarayangın merdiveni imalatı için bizim gibi tecrübeli bir firmayı seçmelisiniz. Yangın merdivenleri ile bir olay olduğunda can kayıplarına sebebiyet verilmesini önleyici bir fonksiyon görevindedir. Yaşamınızı güven altını alacak olan bu merdivenler ile acil durumlarda kolayca binanızı tahliye edebilirsiniz. Üstelik yangın anındaki telaşınızı da düşünerek yangın alarmı çaldığında kapıları otomatikman açılan yangın merdivenleri ürettik. Sizlerde İstanbul yangın merdiveni hizmetimizi alarak yaşamınıza memnuniyet ve güvenlik katabilirsiniz. Yangın merdivenini binaya inşa etmek büyük bir tecrübe ve hesap işi gerektirmektedir. Biz sizlere en uzman kadromuz ve daima bu konular hakkında güncelleme farkımız ile sizlere en iyi hizmeti vermekteyiz.

        Afetler gerçekleştikten sonra pişman olup üzüleceğinize tedbir alarak yaşamınızda pişmanlıklara yer vermeyebilirsiniz. Profesyonel çalışanlarımız ve konusunda seminerler eğitimler görmüş kadromuz ile yedi yirmi dört hizmetinizdeyiz.  Yönetmenlik kurallarına uyum ve çalışanların resmiyetinin buluştuğu Diyarbakır yangın merdiveni hizmetini de alabilirsiniz. Yaşamınıza yarar ve avantajlar katacak olan bu merdivenleri hiç zaman kaybetmeden en kısa zamanda inşa ettirmelisiniz. Ankara yangın merdiveni ile sizlerde aileniz akrabalarınız ve arkadaşlarınızla güvenli bir hayat yaşayabilirsiniz. Memnuniyet ve sağlamlık için sizlerde bizi seçmelisiniz.

         Uzman kadromuz ve engin tecrübemiz ile daima sizlerin güvenliği için hizmetinizdeyiz. En uygun fiyatlara ve çeşitli ödeme şekilleri ile sizlerde binanıza bu merdivenleri monte ettirebilirsiniz. Sizlerde tedbir almalı ve kötü olaylara sebebiyet vermemelisiniz. En kısa zamanda bize ulaşarak bu hizmetten en uygun fiyatlara yararlanabilirsiniz. 

Anket Araştırmamız Sonucunda http://www.istanbulyanginmerdiveni.net  adresinde bulunan alanında uzman firmayı tavsiye ederiz…

Yangın kapısı üretiminde kaliteden taviz vermeyen yangın kapısı satışı yapan firmalara ait linkler ‘’ Yangın Kapısı İmalatı, Yangın Kapısı Fiyatları’’     DEVAMINA OKU :
 
Yangın kapıları hakkında aradığınız herşey '' http://www.yanginkapilari.net ''burada